PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „sutinku ir esu susipažinęs su elektroninės parduotuvės „Ikramogatec.lt“ taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Visais atvejais yra laikoma, kad įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.4. Elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Danijos teritorijoje.

 

 

2. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visomis arba su dalimi taisyklių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Pirkėjui sudarius prekių pirkimo-pardavimo sutartį Taisyklių 2.1 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir išsiunčia ją Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaita faktūra yra prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo faktą patvirtinantis dokumentas, kurį Pirkėjas įsipareigoja saugoti.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje su Pardavėju sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės užsakymo dienos.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, jei ji nebuvo naudojama.

3.4. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kai už prekę visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui Pardavėjo ir Pirkėjo arba Pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

3.5. Kilus nesutarimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

3.6. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve „ikramogatec.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja elektroniniu paštu iš Pardavėjo gautą PVM sąskaitą faktūrą atsispausdinti ir saugoti popieriniame variante.

4.6. Jeigu pirkėjas užsako prekę, kurios tuo metu nėra pardavėjo sandelyje, pirkėjas už pasirinktą prekę sumoka išankstiniu mokėjimu į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ veikimo sąlygas.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.

 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.5.  Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir išsiųsti jas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB „Fokus Group“ banko sąskaitą.

7.2.2. Pirkimas išsimokėtinai – Pirkėjas lizingo sutartį pasirašo prekių pirkimo metu.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1., 7.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.4 Atsiskaityti elektronine bankininkyste. Šiuo metu internetinėje parduotuvėje ikramogatec.lt už prekes galima  sumokėti naudojantis šiomis elektroninės bankininkystės sistemomis: Swedbank interneto bankas  (AB bankas „Swedbank“), SEB internetas  (AB „SEB bankas“), Interneto linija  (AB „DnB bankas“), Netbank Nordea  („Nordea Bank Lietuva“), Danske Bank  (Danske Bank A/S Lietuvos filialas), Citadele internet bankas  (AB „Citadele bankas“), SB linija  (AB „Šiaulių bankas“).

Kaip apmokėti užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste:

  1. Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje „Mokėjimo būdas“ pasirinkite savo banką.
  2. Ikramogatec.lt nukreips Jus į banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.
  3. Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu ir sistema jau bus Jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Beliks tik patvirtinti mokėjimą.
  4. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į ikramogatec.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į internetinę parduotuvę Ikramogatec.lt neperduodami.

7.5. Grynaisiais pinigais pristatymo metu. Jūsų patogumui siūlome atsiskaityti už prekes kaip esate įpratę įprastoje parduotuvėje – grynaisiais pinigais. Pasirinkę šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite ne užsakymo metu, o ikramogatec.lt kurjeriui pristačius prekes. Už prekes prekių atsiėmimo punkte galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes Pardavėjo sąskaita pristato transporto įmonė, išskyrus pristatymą į Kuršių neriją. Pristatant į Kuršių neriją taikomas papildomas pristatymo mokestis.

8.4. Daugiau negu 30 (trisdešimt) kilogramų sveriančioms siuntoms neužsakius prekių užnešimo paslaugos, siunta bus pristatyta iki namo, esančio nurodytu adresu. Užsakius prekių užnešimo paslaugą, siunta bus pristatyta (užnešta) iki pageidaujamos vietos. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.

8.5. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 – 7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo, Tiekėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant  Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

8.6. Prekės, kurių nėra Pardavėjo sandeliuose, pasibaigę Tiekėjo sandeliuose, prekių pristatymo terminas 7 – 45 kalendorinės dienos. Pirkėjas gavęs užsakymą bei apmokėjimą iš Pirkėjo privalo informuoti Pirkėją, jeigu prekių pristatymo terminas ilgesnis negu įparastinis 2 – 7 darbo dienos. Jeigu Pirkėjo netenkina ilgesnis negu įprastinis pristatymo terminas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo momento. Pirkėjui atsisakius užsakymo Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo informacijos gavimo iš Pardavėjo. Pirkėjas norėdamas atsisakyti užsakymo turi informuoti Pirkėją kontaktais nurodytais „ikramogatec.lt“ elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas negavęs iš Pirkėjo informacijos apie užsakymo atasisakymą per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo informacijos pateikimo Pirkėjui apie ilgesnį pristatymo terminą negu nurodytas įprastinis, Pardvėjas laiko, kad pristatymo terminas tenkina Pirkėją ir Pirkėjas neturi teisės atsisakyti užsakymo bei reikšti pretenzijas Pardavėjui.

8.7. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.9. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.9.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

8.9.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

8.9.3.  Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.9.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.10. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8.11. Kai prekės ar užsakymo kaina viršija 200 Eur, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 200 Eur, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminai

9.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje „ikramogatecs.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ (2011 m. gruodžio 23 d. ūkio ministro įsakymo 4-959 redakcija).

10.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pardavėjas atsiuntė Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą (formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje).

10.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

10.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

10.5. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

10.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

10.7. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti įsigytas prekes ar jas pakeisti kitomis per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka.

10.8. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę ir transportavimo paslaugą sumokėti  pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

10.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.10. Jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių.

 

11. Šalių atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Už prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas, Pardavėjas tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

11.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

12. Asmens duomenų apsauga

12.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje „ikramogatec.lt“ Pirkėjas gali šiuo būdu:

12.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

12.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 12.1.1. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

12.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

12.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

12.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninės parduotuvės „ikramogatec.lt“ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

 

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Partners:

Warranty service: